Service Office
Garantovaná kvalita JLV Výdejní místa

Účet:

nepřihlášen

 

Přihlásit / Registrovat se

Košík:

Položek v košíku: 0
Hodnota košíku: 0,- Kč

přejít do košíku

Všeobecné obchodní podmínky
serviceoffice.cz

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují práva a povinnosti při nákupu a prodeji potravin, hotových jídel, potravinových doplňků a dalšího nabízeného zboží v internetovém obchodě officeservice.cz, (dále jen e-shop) který je provozován společností JLV, a.s., IČ:45272298, se sídlem Chodovská 3, Praha 4, zapsaná v obchodních rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1430, (dále jen Prodávající).

Fyzická nebo právnická osoba, která nabízené zboží objednává a kupuje, bude dále označována jako Kupující. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena těmto VOP.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

II. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může Kupující kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Prodávajícího, byly zpracovány Prodávajícím, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů, zasílání informací o činnosti Prodávajícího, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním zprávy na email: objednavky@jlv.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Prodávající tímto informuje Kupujícího jako subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese Prodávajícího a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese objednavky@jlv.cz nebo na výše uvedené adrese sídla Prodávajícího.

III. Objednávka a uzavření Smlouvy, storno

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu, popř. telefonicky. Každá taková objednávka musí obsahovat:

  1. kontaktní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mail, telefonický kontakt)
  2. způsob platby za zboží
  3. objednávané zboží, názvem určené popř. číslem a dalšími vlastnostmi (velikost balení, počet kusů).

Přijatá objednávka se stává návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva (dále jen Smlouva) vzniká přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Přijaté objednávky jsou závazné. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující má právo stornovat objednávku do doby, než bude přijata ke zpracování, nejpozději však do 12 hodin před plánovaným doručením (předáním) zboží, a to v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hod.

Kupující musí v takovém případě oznámit záměr zrušení objednávky telefonicky nebo e-mailem a uvést číslo objednávky.

Číslo objednávky obdrží zákazník v potvrzovacím e-mailu bezprostředně po přijetí objednávky.

Kupující si vyhrazuje právo objednávku zrušit nebo upravit, za předpokladu, že:

  1. se podstatně změnila cena zboží, popř. objednané zboží není dlouhodobě dostupné
  2. zákazník nedodržel tyto VOP nebo s nimi nesouhlasil nebo
  3. v minulosti opakovaně nepřevzal nebo neuhradil zboží.

Prodávající je povinen informovat Kupujícího o zrušení objednávky na některý z jím uvedených kontaktů.

Za účelem omezení dostupnosti alkoholických nápojů osobám mladším 18 let se při dodání zboží formou osobního odběru Kupující zavazuje prokázat na požádání prodávajícímu, že je osobou starší 18 let. V opačném případě se považuje Smlouva za zrušenou a zboží se vrátí Prodávajícímu.

Smlouvu je možné uzavřít pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením Smlouvy v českém jazyce. Po uzavření Smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená Smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uzavření.

IV. Cena a platba

Nabídka a ceny uváděné na e-shopu jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v čl. V. „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím.

Daňový doklad na základě Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  1. hotově při převzetí zboží
  2. bezhotovostně formou sběrné faktury na základě dohody s Kupujícím v případě hromadných objednávek

V. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající dodává zboží pouze na území hlavního města Prahy, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající splní dodávku zboží předáním objednaného zboží Kupujícímu, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 2 pracovní dny. Nejrychlejší možné doručení je 24 hodin od potvrzení objednávky, s tím, že objednávka musí být potvrzena od 7:00 hod. do 16:00 hod. v pracovním dni předcházejícím dni doručení. Objednávky nebudou přijímány ve dny pracovního klidu a státní svátky.

Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. V případě nedodržení dodací lhůty se Prodávající zavazuje poskytnout Kupujícímu slevu ve výši 25% z celkové ceny objednávky. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

VI. Záruka

Zboží prodávané v e-shopu je určeno k okamžité spotřebě ihned po dodání, pokud není na obale uvedeno jinak. Je-li na prodávaném zboží nebo jeho obalu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta ke spotřebě, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel do 14 dnů od Smlouvy odstoupit podle § 53 odstavce 7 občanského zákoníku, neboť se jedná o typ zboží, které podléhá rychlé zkáze.

VII. Reklamační řád

Dodané zboží lze reklamovat pouze v případě, že bylo dodáno s vadou (plíseň, hniloba, zápach, mechanické poškození, apod.) anebo že bylo dodáno jiné než objednané zboží. Kupující je povinen zkontrolovat zboží ihned po doručení. Na pozdější reklamace zboží, které je určeno k okamžité spotřebě, nebude brán zřetel. V případě zjištění vady je Kupující oprávněn zboží nepřevzít nebo jej vrátit dopravci v místě převzetí oproti vrácení peněz.

Reklamaci zboží s vyznačenou záruční dobou na obale lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách. Pokud nelze vada odstranit, vrátí Prodávající Kupujícímu peníze oproti vrácení zboží.

Reklamace se nevztahují na případy, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty a na vady způsobené nesprávným uskladněním a vlivem živelných katastrof. Prodávající není povinen převzít zboží k reklamaci bez platného daňového dokladu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost Městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/neboVOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc Městského soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 8.7.2013 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

©2013 JLV, a.s.